PM²4EUfunds


Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka

O projektu  PM²4EUfunds

Naziv projekta: Unapređenje PM 2 veština i kompetencija za upravljanje projektima koje finansira EU

Akronim projekta: PM²4EUfunds 

PM²4EUfunds  modul je dizajniran kao interdisciplinarni set predavanja, praktičnih vežbi, treninga i aktivnosti širenja informacija sa ciljem da se evropsKa PM² metodologija i njene koristi približe i razumeju širom zainteresovanih strana i drugih potencijalnim korisnicima.

PM 2 4Eufunds Modul je zasnovan na tri glavna stuba: Edukacija; Trening; Diseminacija, koji su orIjentisani ka tri grupe: studenti, organizacije civilnog društva i studentski aktivisti, akademska zajednica i šira javnost.

Opšti cilj PM 2 4EUfunds modula je da na održiv način promoviše izvrsnost u upravljanju projektima koje finansiraju fondovi EU, predstavljanjem evropske PM² metodologije kroz edukacije, treninge i aktivnosti diseminacije, koje su namenjene studentima, organizacijama civilnog društva i studentima aktivistima, kao i široj akademskoj zajednici. 

Takođe, ovaj modul teži ka podizanju svesti, usvajanju znanja i veština za uspešnu, isplativu pripremu predloga za finansiranje projekata i razvoj sposobnosti upravljanja radi implementacije projekata koje finansira EU – u cilju razvoja zajedničkih vrednosti Evropske Unije. 

Ciljne grupe:

- Studenti Projektnog menadžmenta;

- Organizacije civilnog društva (OCD) i studentski aktivisti;

- Akademska zajednica;

- Šira javnost.

PM²4EUfunds Modul - tri glavna stuba

Visokoškosle ustanove u Srbiji predstavljaju važne igrače u trenutnim reformama, s jedne strane kao potenccijalni korisnici sredstava, a sa druge strane kao katalizator promena i pokretači napretka u društvu i inovacija. Univerzitet u Novom Sadu (UNS) poznat je kao reformski orijentisan u regionu i na mapi visokoškolskih institucija u Evropi. UNS je multidisciplinaran i posvećen izvrnosti univerzitet koji pruža kvalifikovane i kompetentne studente tržištu rada.

Ovaj projekat je podržan od strane Žan Mone programa Evropske Unije
Žan Mone predstavlja komponentu Erasmus+ Programa